Podczas korzystania ze strony przetwarzamy dane zgodnie z naszą klauzulą informacyjną oraz korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką cookies. X
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest firma: GABRIELA NIEDZIELSKA wspólnik spółki cywilnej AGENCJA AUTORSKA AUTOGRAF; GABRIELA NIEDZIELSKA "AGENCJA AUTORSKA AUTOGRAF", 90-251,Łódź, ul. Jaracza Stefana, nr 55A, lok. 49, e-mail: g.niedzielska@autograf.pl

Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe, przekazane za pośrednictwem strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji w celu, dla którego zostały udostępnione.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym o celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Copyright: Agencja Autorska Autograf